Uitgebreide collectie
Snelle levering
Showroom in Eindhoven

Klachtenpagina

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. Dat is natuurlijk erg vervelend. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar [email protected] of per post toe te sturen;

t.a.v. de Woonhoek
Winkelcentrum Woensel 342
5625 AG Eindhoven

Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil.

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt
de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk
omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft
geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf
de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd
vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht
van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is
voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die
niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting
WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot
een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting
GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en
zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen
van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument
betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan
te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk
anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar
keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de
consument woonachtig is in het buitenland.
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Uitgebreide collectie
Snelle levering
Showroom in Eindhoven